cuts

$ 65+   WOMEN’S HAIRCUT

$  15    BANG TRIM

$ 30     DRY CUT

$ 55+   BLOWOUT / +$15 curl

$ 45     GENTLEMAN’S HAIRCUT